გზა ჭეშმარიტებისა 52

ელბერდ ბატიაშვილი. წიწამური 2013, ილია ჭავჭავაძე