ოჯახისმცოდნეობა 1 – თემა: ოჯახის შექმნის არსი (სრული ჩანაწერი)

ახალგაზრდული დარბაზი – იანვარი