ჰაგიოგრაფია – ნინო ლარცულიანი


რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმინდელი”